User Policy

USER’S INFORMATION PROTECTION POLICY

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN NGƯỜI SỬ DỤNG

https://digital.tyme.com is the official website of TYME Digital Company Limited (“TYME”) introducing our company as well as its products and services. By accessing and/or using our website, you agree with all terms and conditions indicated in this User’s Information Protection Policy. Please be noted that TYME can amend this Policy at any time by posting amended provisions on https://digital.tyme.com.

Website https://digital.tyme.com là trang web chính thức của Công ty TNHH Kỹ Thuật Số TYME (“TYME”) để giới thiệu về công ty và các sản phẩm, dịch vụ do TYME cung cấp. Bằng việc truy cập và/hoặc sử dụng website https://digital.tyme.com, bạn đồng ý tất cả các điều kiện và điều khoản được nêu trong Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Người Sử Dụng như được nêu dưới đây. Vui lòng lưu ý rằng, TYME có thể sửa đổi Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Người Sử Dụng này bất kì thời điểm nào bằng cách đăng điều khoản chỉnh sửa trên website https://digital.tyme.com.

1. Definition/ Định nghĩa

1.1. “TYME” means TYME Digital Company Limited, a company organized and existing under the law of Vietnam with registered enterprise number of 0314129318 and registered office at 19th Floor, HIU Tower Building, 215 Dien Bien Phu Street, Binh Thanh District, Hochiminh City, Vietnam.

“TYME” nghĩa là Công ty TNHH Kỹ Thuật Số TYME, một doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam có mã số đăng ký doanh nghiệp là 0314129318 với địa chỉ trụ sở chính tại Tầng 19, Tòa nhà HIU Tower, 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

1.2. “TYME Website” means website https://digital.tyme.com of TYME.

“Website TYME” nghĩa là trang  https://digital.tyme.com của TYME.

1.3. “User” means people who access TYME Website.

“Người Sử Dụng” nghĩa là những người truy cập vào Website TYME.

1.4. “User’s Information” means User’s personal information including but not limited name, gender, date of birth, address, cellphone number, browsing history … which User provides to TYME and /or agrees to be collected by TYME while he/she accesses and uses TYME website.

“Thông Tin Người Sử Dụng” nghĩa là những thông tin cá nhân của Người Sử Dụng bao gồm nhưng không giới hạn tên, giới tính, ngày sinh, địa chỉ email, địa chỉ, số điện thoại di động, lịch sử trình duyệt… được Người Sử Dụng cung cấp và/hoặc đồng ý để TYME thu thập trong quá trình truy cập và sử dụng Website TYME.

1.5. “User’s Information Protection Policy” means stipulations indicating how TYME website collects, stores, process, and protect User’s Information.    

“Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Người Sử Dụng” là tập hợp các qui định về cách thức Website TYME thu thập, lưu trữ, xử lý và bảo vệ Thông Tin Người Sử Dụng.

2. Purpose and scope of collection/ Mục đích và phạm vi thu thập

By accessing and using TYME Website, User agrees TYME and its associated companies, affiliated units, owners can use User’s Information for the following purposes and scope:

Bằng việc truy cập và sử dụng website TYME, Người Sử Dụng đồng ý để  TYME, các công ty liên kết, đơn vị trực thuộc, công ty sở hữu TYME có thể sử dụng Thông Tin Người Sử Dụng cho mục đích và phạm vi như sau:

2.1. Support recruitment activities including but not limited: Contact User to discuss on vacancies, send periodical recruitment advertisements, provide proofs showing User has applied for a vacancy at TYME before he/she is introduced by a Third Party;

Phục vụ cho công tác tuyển dụng, bao gồm nhưng không giới hạn: Liên hệ với Người Sử Dụng để trao đổi về vị trí ứng tuyển, gửi các thông tin định kỳ về các vị trí tuyển dụng, chứng minh Người Sử Dụng đã nộp hồ sơ ứng tuyển cho TYME trước khi được giới thiệu cho TYME bởi Bên Thứ 3;

2.2. Operate and innovate TYME Website, improve User Experience.

Điều hành và cải tiến Website TYME, tăng cường tiện ích cho Người Sử Dụng;

2.3. Update new products and services provided by TYME; collect User’s opinions on current products and services as well as new ones. TYME also uses User’s Information to send email or other updated news of TYME Website.

Thông báo  về những sản phẩm và dịch vụ do TYME cung cấp; lấy kiến của Người Sử Dụng về các sản phẩm và dịch vụ hiện tại hay những sản phẩm và dịch vụ tiềm năng mới. TYME cũng có thể dùng thông tin liên lạc của Người Sử Dụng để gửi email hoặc các thông báo khác về những cập nhật tại website TYME.

3. User’s Information Storage Period/ Thời gian lưu trữ thông tin

User’s Information shall be kept in confidential in TYME ‘s servers and stored until User requires to delete his/her User’s Information.

Thông Tin Người Sử Dụng được bảo mật trên các máy chủ của TYME và được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ Người Sử Dụng.

4. Individual/Organization who can access User’s Information/Cá nhân/tổ chức được quyền tiếp cận Thông Tin Người Sử Dụng

4.1. Only TYME’s staffs assigned related tasks are allowed to access to User’s Information. All staffs above are aware of and required to strictly follow non-disclose regulations applied for User’s Information.

Chỉ những nhân viên của TYME được giao thực hiện nhiệm vụ có liên quan mới được quyền truy cập vào Thông Tin Người Sử Dụng. Tất cả những người được quyền truy cập vào Thông Tin Người Sử Dụng đều nắm rõ và được yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt các qui định về bảo mật thông tin được tiếp cận

4.2. TYME shall not disclose to third parties about User’s Information, except in the following items:

TYME không tiết lộ cho bên thứ ba Thông Tin Người Sử Dụng, trừ các trường hợp sau đây sau đây

a. TYME may disclose such information to companies and individuals who TYME employs on its behalf to perform the functions of the company. For example, storing web servers, analyzing data, providing marketing assistance. These companies and individuals will have access to User’s Information as needed to perform their functions but did not share that information with any other third parties.

TYME có thể tiết lộ Thông Tin Người Sử Dụng cho các công ty và cá nhân mà TYME thuê để thay mặt chúng tôi thực hiện các chức năng của công ty. Ví dụ, việc lưu giữ các máy chủ web, phân tích dữ liệu, cung cấp các trợ giúp về marketing. Những công ty và cá nhân này sẽ truy cập tới Thông Tin Người Sử Dụng khi cần để thực hiện các chức năng của họ, nhưng không chia sẻ thông tin đó với bất kỳ bên thứ ba nào khác.

b. TYME may disclose such information if legally required, or from a government agency or if TYME believes such action is necessary to: (i) comply with legal requirements or under process of law; (ii) protect and defend the rights or property of TYME, or the partner companies; (iii) prevent a crime or protect national security; or (iv) protect the personal safety of User or the public.

TYME có thể tiết lộ Thông Tin Người Sử Dụng theo yêu cầu của pháp luật hoặc từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc nếu TYME tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm: (i) tuân theo các qui định pháp luật hiện hành; (ii) bảo vệ các quyền hay tài sản của TYME, hoặc các công ty đối tác; (iii) ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia; hoặc (iv) bảo vệ an toàn cá nhân của những Người Sử Dụng hay công chúng.

c. We may disclose and transfer such information to a third party who acquires all or a substantial portion of TYME’s assets/ capital contribution by mergers and acquisitions procedures. Additionally, in situation that TYME becomes the subject of a bankruptcy proceeding, TYME or trustee may sell or disclose such information in a different way in transition if approved by the bankruptcy court.

TYME có thể tiết lộ và chuyển Thông Tin Người Sử Dụng tới bên mua lại một phần hoặc toàn bộ tài sản/phần vốn góp của TYME thông qua các qui trình mua bán và sát nhập doanh nghiệp. Ngoài ra, trong trường hợp TYME trở thành đối tượng của một vụ khởi kiện phá sản, thì TYME hay người được uỷ thác có thể bán hoặc tiết lộ Thông Tin Người Sử Dụng theo qui trình được toà án về phá sản đồng ý.

5. Address of Organization collecting and managing User’s Information
Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý Thông Tin Người Sử Dụng

TYME Digital Company Limited is located at 19th Floor, HIU Tower Building, 215 Dien Bien Phu Street, Binh Thanh District, Hochiminh City, Vietnam.

Công ty TNHH Kỹ Thuật Số Tyme: Tầng 19, Tòa nhà HIU Tower, 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

6. Means and Tools which User can use to adjust his/her Information
Phương tiện và công cụ để Người sử Dụng tiếp cận và chỉnh sửa Thông Tin Người Sử Dụng

At present, TYME Website does not have any functions which allow User to adjust their information by themselves. In case, User would like to change User’s Information or submit any claims of User’s Information misuse, please send your requirements to TYME via one of these following channels:

Hiện website chưa triển khai trang quản lý Thông Tin Người Sử Dụng. Trong trường hợp Người Sử Dụng có nhu cầu chỉnh sửa Thông Tin Người Sử Dụng  hoặc khiếu nại về việc Thông Tin Người Sử Dụng bị sử dụng sai so với những nội dung đã được nêu trong Chính Sách này, vui lòng gửi yêu cầu cho TYME theo một trong hai hình thức sau:

6.1. Send an email to TYME Website admin address at recruitment@tyme.com and indicate clearly what information you would like to adjust;

Gửi thư điện tử đến hộp thư quản trị website của TYME tại địa chỉ recruitment@tyme.com và yêu cầu sửa đổi thông tin;

6.2. Send your feedback via function Contact us at TYME Website, our Staff shall double check information and contact you to confirm your request before making any adjustment.

Gửi góp ý trực tiếp từ website https://digital.tyme.com, nhân viên của TYME sẽ kiểm tra thông tin và liên lạc lại với Người Sử Dụng để xác nhận thông tin 1 lần nữa trước khi chỉnh sửa thông tin theo yêu cầu.

7. Non – Disclosure Commitment /
Cam kết bảo mật Thông Tin Người Sử Dụng

To the extent of our ability, TYME commits to apply appropriate technical & security measures to protect User’s Information.  However, in situations which is out of our control, TYME shall not ensure to prevent User ‘s Information from all loss and damage or unauthorized/ illegal access to User’s information (“Damage”).  In case of the Damage hereof happens, TYME shall be responsible for informing the matter to the authorities to carry out the investigation promptly and inform User, BUT not be responsible in any forms for any claim, dispute or damage arising from or related to Damage

Trong khả năng tối đa của mình, TYME cam kết  sử dụng các biện pháp an ninh, kỹ thuật phù hợp để bảo vệ Thông Tin Người Sử Dụng. Tuy nhiên, trong những trường hợp nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, TYME không đảm bảo sẽ ngăn chặn được tất cả những mất mát, thiệt hại hoặc truy cập trái phép/bất hợp pháp (“Thiệt Hại”) đối với Thông Tin Người Sử Dụng. Trong trường hợp các Thiệt Hại trên xảy ra, TYME  sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Người Sử Dụng được biết, NHƯNG,  TYME sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiều nại, tranh chấp hoặc yêu cầu bồi thường nào phát sinh từ  hoặc liên quan đến những Thiệt Hại như nêu trên.

Donec consectetur diam justo sem, nunc Praesent sit quis, Praesent elit. Aenean